en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska

informacje — geotechnika

pewny grunt pod inwestycje
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska
Geotechniaka to interdyscyplinarna dziedzina nauki i techniki dotycząca zachowania się i badań podłoża gruntowego oraz materiałów gruntowych do celów projektowania, wykonawstwa i kontroli budowli ziemnych i podziemnych, fundamentów konstrukcji budowlanych, nawierzchni drogowych, linii kolejowych, lotnisk, itp.

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), ustanowiono w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463), szczegółowe zasady ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, zwanych „geotechnicznymi warunkami posadawiania”.

geotechnika poznań badanie gruntu en-geo informacje dla Klientów - geotechnika

Rozporządzenie to zobowiązuje do wykonywania opinii geotechnicznych dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych, w tym domów jednorodzinnych.

Opinia geotechniczna powstaje na podstawie zespołu czynności badawczych, wykonywanych w celu określenia kategorii geotechnicznej obiektu w zależności od prognozowanego stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz określenia zakresu niezbędnych badań geotechnicznych na terenie projektowanej inwestycji budowlanej. Badania geotechniczne obejmują roboty terenowe (nie wywołujące negatywnych zmian środowiska naturalnego), takie jak:

 • małośrednicowe wiercenia geotechniczne;
 • sondowania statyczne i dynamiczne;
 • badania presjometrem i dylatometrem;
 • geofizyczne (bez użycia materiałów wybuchowych);
 • odkrywki fundamentów;
 • wykopy badawcze oraz laboratoryjne określanie cech fizycznych;
 • mechanicznych i chemicznych gruntów oraz wód gruntowych.
Ustalanie geotechnicznych warunków posadawiania polega na:
 • zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;
 • zaprojektowaniu odwodnień budowlanych;
 • przygotowaniu oceny przydatności gruntów stosowanych w budowlach ziemnych;
 • zaprojektowaniu barier lub ekranów uszczelniających;
 • określeniu nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego;
 • ustaleniu wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach budowy i eksploatacji, a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego z obiektami sąsiadującymi;
 • ocenie stateczności zboczy, skarp wykopów i nasypów;
 • wyborze metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopów i nasypów;
 • ocenie wzajemnego oddziaływania wód gruntowych i obiektu budowlanego;
 • ocenie stopnia zanieczyszczenia podłoża gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntów.

Zakres czynności wykonywanych przy ustalaniu geotechnicznych warunków posadawiania powinien być uzależniony od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

geotechnika poznań badanie gruntu en-geo informacje dla Klientów - geotechnika

Geotechniczne warunki posadowienia przedstawia się w formie:

 • opinii geotechnicznej;
 • dokumentacji badań podłoża gruntowego;
 • projektu geotechnicznego.

Forma przedstawienia geotechnicznych warunków posadawiania oraz zakres niezbędnych badań powinny być uzależnione od zaliczenia obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej.

Kategorię geotechniczną ustala się w opinii geotechnicznej w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujących możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i możliwości znaczącego oddziaływania tego obiektu na środowisko.

Warunki gruntowe w zależności od stopnia ich skomplikowania dzieli się na:

 • proste — występujące w przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych,  gruntów  organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
 • złożone — występujące w przypadku warstw gruntów niejednorodnych, nieciągłych, zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujących mineralne grunty słabonośne, grunty organiczne i nasypy niekontrolowane, przy zwierciadle wód gruntowych w poziomie projektowanego posadawiania i powyżej tego poziomu oraz przy braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;
 • skomplikowane — występujące w przypadku warstw gruntów objętych występowaniem niekorzystnych zjawisk geolo gicznych, zwłaszcza zjawisk i form krasowych, osuwiskowych, sufozyjnych, kurzawkowych, glacitektonicznych, gruntów ekspansywnych i zapadowych, na obszarach szkód górniczych, przy możliwych nieciągłych deformacjach górotworu, w obszarach dolin i delt rzek oraz na obszarach morskich.

geotechnika poznań badanie gruntu en-geo wiertnica

Rozróżnia się następujące kategorie geotechniczne obiektu budowlanego:

 • pierwsza kategoria geotechniczna, która obejmuje posadawianie niewielkich obiektów budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku których możliwe jest zapewnienie minimalnych wymagań na podstawie doświadczeń i jakościowych badań geotechnicznych, takich jak:

  a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,
  b) ściany oporowe i rozparcia wykopów, jeżeli różnica poziomów nie przekracza 2,0 m,
  c) wykopy do głębokości 1,2 m i nasypy budowlane do wysokości 3,0 m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów;

 • druga kategoria geotechniczna, która obejmuje obiekty budowlane posadawiane w prostych i złożonych warunkach gruntowych, wymagające ilościowej i jakościowej oceny danych geotechnicznych i ich analizy, takie jak:

  a) fundamenty bezpośrednie lub głębokie,
  b) ściany oporowe lub inne konstrukcje oporowe, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. b, utrzymujące grunt lub wodę,
  c) wykopy, nasypy budowlane, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c, oraz inne budowle ziemne,
  d) przyczółki i filary mostowe oraz nabrzeża,
  e) kotwy gruntowe i inne systemy kotwiące;

 • trzecia kategoria geotechniczna, która obejmuje:

  a) obiekty budowlane posadawiane w skomplikowanych warunkach gruntowych,
  b) nietypowe obiekty budowlane niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników, takie jak: obiekty energetyki, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne i inne budowle hydrotechniczne o wysokości piętrzenia powyżej 5,0 m, budowle stoczniowe, wyspy morskie i platformy wiertnicze oraz inne skomplikowane budowle morskie, lub których projekty budowlane zawierają nieznajdujące podstaw w przepisach nowe niesprawdzone w krajowej praktyce rozwiązania techniczne.
  c) obiekty budowlane zaliczane do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397),
  d) budynki wysokościowe projektowane w istniejącej zabudowie miejskiej,
  e) obiekty wysokie, których głębokość posadawiania bezpośredniego przekracza 5,0 m lub które zawierają więcej niż jedną kondygnację zagłębioną w gruncie,
  f) tunele w twardych i niespękanych skałach, w warunkach niewymagających specjalnej szczelności,
  g) obiekty infrastruktury krytycznej,
  h) obiekty zabytkowe i monumentalne.

Kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.
Po stwierdzeniu innych od przyjętych w badaniach warunków geotechnicznych gruntu projektant obiektu budowlanego zmienia jego kategorię geotechniczną.

geotechnika poznań badanie gruntu en-geo informacje dla Klientów - geotechnika

Geotechniczne warunki posadawiania ustala się w szczególności w oparciu o bieżące wyniki badań geotechnicznych gruntu, analizę danych archiwalnych, w tym analizę i ocenę dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inżynierskie i hydrogeologicznej, obserwacji geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich oraz innych danych dotyczących podłoża badanego terenu i jego otoczenia.

Zakres badań geotechnicznych gruntu ustala się w zależności od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego.

Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres badań geotechnicznych może być ograniczony do wierceń i sondowań oraz określenia rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej. Wartości parametrów geotechnicznych można określać przy wykorzystaniu lokalnych zależności korelacyjnych.

Dla obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej zakres badań, poza badaniami, o których mowa w ust. 2, powinien być zależny od przewidywanego stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz specyfiki i charakteru obiektu budowlanego lub rodzaju planowanych robót geotechnicznych oraz określać:

 • rodzaj gruntów;
 • fizyczne i mechaniczne parametry gruntu takie jak: kąt tarcia wewnętrznego, spójność, wytrzymałość na ścinanie bez odpływu, moduł ściśliwości lub odkształcenia, uzyskane w badaniach laboratoryjnych lub w terenie, w szczególności za pomocą takich metod jak:

  a) sondowania statyczne i dynamiczne,
  b) badania presjometryczne i dylatometryczne,
  c) badania sondą krzyżakową,
  d) badania próbnych obciążeń gruntu;

 • w zależności od potrzeb fizykochemicznych — właściwość wód gruntowych.

Dla obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej zakres badań poza badaniami, o których mowa w ust. 2 i 3, należy dodatkowo uzupełnić badaniami niezbędnymi do przeprowadzenia obliczeń analitycznych i numerycznych dla przyjętego modelu geotechnicznego podłoża, w uzgodnieniu z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.

geotechnika poznań badanie gruntu en-geo informacje dla Klientów - geotechnika

W przypadku budowli ziemnych i składowisk odpadów, zaliczanych do drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej, zakres badań poza badaniami, o których mowa w ust. 2 i 3, należy dodatkowo uzupełnić o badania:

 • przepuszczalności hydraulicznej gruntów wykonane w terenie i laboratorium;
 • zagęszczalności podłoża gruntowego i gruntów stosowanych do budowy;
 • materiałów stosowanych do uszczelnień;
 • materiałów stosowanych w konstrukcjach drenażowych.

W przypadku wzmacniania podłoża gruntowego dla obiektów zaliczanych do drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej, poza badaniami, o których mowa w ust. 2 i 3, zakres badań należy dodatkowo uzupełnić o badania:

 • efektów wzmocnienia gruntów;
 • materiałów stosowanych do wzmocnienia gruntów.

Zakres badań wymienionych w ust. 2-6, w zależności od potrzeb, może być rozszerzony o dodatkowe badania gruntu, takie jak:

 • badania geofizyczne;
 • badania na poletkach doświadczalnych;
 • odkrywki fundamentów;
 • badania zanieczyszczenia gruntu i wód gruntowych;
 • badania właściwości dynamicznych gruntu;
 • badania teledetekcyjne.

Próby do badań laboratoryjnych powinny mieć jakość zgodną z Polską Normą PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego i powinny być pobierane w trakcie wierceń, z wykopów badawczych, za pomocą odpowiednich próbników.

W przypadku obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje się opinię geotechniczną.

geotechnika poznań badanie gruntu en-geo informacje dla Klientów - geotechnika

W przypadku obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje się dodatkowo dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny.

W przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z  przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981).

Opinia geotechniczna powinna ustalać przydatność gruntów na potrzeby budownictwa oraz wskazywać kategorię geotechniczną obiektu budowlanego.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego, zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego powinna zawierać opis metodyki polowych i laboratoryjnych badań gruntów, ich wyniki i interpretację, model geologiczny oraz zestawienie wyprowadzonych wartości danych geotechnicznych dla każdej warstwy.

geotechnika poznań badanie gruntu en-geo wiertnica

Projekt geotechniczny zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego powinien zawierać:

 • prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie;
 • określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych;
 • określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych;
 • określenie oddziaływań od gruntu;
 • przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego, a w prostych przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego;
 • obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności;
 • ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów;
 • specyfikację badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych;
 • określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom;
 • określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego.

Do obiektów budowlanych, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

 • został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego lub
 • zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, lub
 • zostało dokonane zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części — stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Fachowe wykonanie odpowiednich dokumentacji oraz rzetelne przeprowadzenie niezbędnych prac geologicznych, terenowych i laboratoryjnych — w adekwatnym do założeń projektowych zakresie — jest warunkiem bezpieczeństwa realizowanej inwestycji i gwarancją maksymalnego obniżenia kosztów przedsięwzięcia oraz możliwie najszybszego rozpoczęcia inwestycji.

geotechnika poznań badanie gruntu en-geo informacje dla Klientów - geotechnika

 
Kontakt
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska 696 022 640
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska info@en-geo.pl
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska Pawłowskiego 10a
  60-681 Poznań
Domy jednorodzinne
Skrót oferty
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska Geotechnika
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska Labarotarium gruntowe
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska Domy jednorodzinne
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska Ochrona środowiska
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska Analiza wód i gruntów
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska Hydrogeologia

en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska
 
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska
en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska strona g?ówna en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska laboratorium gruntowe en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska ochrona ?rodowiska en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska analiza wód i gruntów en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska hydrogeologia en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska geologia in?ynierska en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska piezometry i studnie en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska geologia z?ó? en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska informacje dla Klientów en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska kontakt en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska informacje dla Klientów - geotechnika en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska informacje dla Klientów - hydrogeologia en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska informacje dla Klientów - geologia in?ynierska en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska oferta en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska geotechnika en-geo// geologia - geotechnika, badanie gruntu pod domy jednorodzinne, Pozna? i wielkopolska e-mail